Globe Unity Orchestra, Jazzhouse 2016 - torbenfoto