Alan Licht og Tetuzi Akiyama, Jazzhouse 2016 - torbenfoto