Yasuhiro Yoshigaki, Richard Scott, Kasper Tranberg, Adam Pultz Melbye, Jazzhouse 2015 - torbenfoto