Mike Hadreas, Perfume Genius, Jazzhouse 2014 - torbenfoto